info@jostedalsbre.no

Jostedalsbreen

Bruke metallsøker i Sogn og Fjordane

jordfunn

Kanskje er du den neste til å finne et spennende jordfunn?

Søk med metallsøker på Jostedalsbreen gjøres bare av spesielt interesserte og evt. letemannskaper ved en ulykke. I utgangspunktet finner man ikke metaller av spesiell interesse i snø, utover det som er mistet nylig, så søk begrenser seg til der hvor man vet det nylig har vært folk. Og søkingen er begrenset til nyttesøk etter mistede gjenstander eller søke tter personer ved evt. skred.

Men selv om søkingen er av nytteverdi, og ikke hobbysøk, så må man følge gjeldende retningslinjer og regler. Sogn og Fjordane fylke har laget retningslinjer for søk i kommunen.

I utgangspunktet setter kulturminneloven veldig klare regler for hvor man har lov til å søke med metalldetektor og grave hvis søkeren gir signaler, spesialgraveredskap for metallsøking bør brukes, da det er mest skånsomt for graveområdet. Som angitt i kulturminnelovens § 6 er det (dersom ikke annet er definert annet sted) en sikringssone på hele 5 meter rundt alle automatisk fredete kulturminner, dette for å beskytte mot skadelige inngrep. Man må holde god avstand til kulturminnene – det er uansett ikke lovlig å søke hverken i automatisk fredede kulturminner eller også i sikringssonen til disse.

Alle gjenstander og objekter som er eldre enn fra 1537, og mynter som er eldre enn fra 1650, er innleveringspliktige, disse skal leveres inn til fylkeskommunen. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønsker kontakt med aktive brukere av metalldetektor, og bistår gjerne til å forhindre at du uvitende bryter kulturminneloven. Brudd på kulturminneloven i forbindelse med detektering, vil rutinemessig bli anmeldt til Politiet. Derforer det meget viktig at du setter deg inn i de gjeldende lover og regler som finnes, før du starter opp metallsøking.

Viktig ved funn

Gjør du et funn på eller ved Jostedalsbreen som skal leveres inn så er nøyaktig kartfesting av funnstedet med en GPS posisjon av betydning. Skriv ned koordinater, angi hvilket koordinatsystem GPS-en anvender og overfør dette til funnskjemaet. Det mest brukte koordinatsystem er «UTM sone 32N, WGS 1984», men vær sikker på det er dette som blir brukt. Kontakt en forhandler hvis du er i tvil om det. Det er utgitt mange apps med kart til nettbrett og mobiltelefoner. F.eks. «Norgeskart» og «NaVida» som har innebygget GPS.
Vi anbefaler at du søker kun med GPS. Har du ikke en GPS tilgjengelig, så gjør en tydelig, fysisk markering av funnstedet og mål dette funnstedet ut fra tre faste punkter som f.eks. et hushjørne, port- eller gjerdestolper.

Norsk arkeologi sitt registreringssystem er basert på gårds- og bruksnummer. Ved innleveringen denne informasjonen med. Du kan lett finne disse gjennom Kartverkets hjemmeside: www.seeiendom.no